Licensaftale

Piiple er en online tjeneste til håndtering af digitale visitkort, som stilles til rådighed for brugerne via en app til smartphone.

Selve tjenesten tilgås med en administratoradgang via en webbrowser, hvorfra brugernes kontaktdata kan behandles manuelt. Der er også mulighed for at opbygge forskellige former for integrationer mellem Piiple tjenesten og interne eller andre eksterne systemer.

Nærværende licensaftale fastlægger de nærmere betingelser for licenstagers anvendelse af Piiple tjenesten. Udover bestemmelserne i licensaftalen vil aftalen også indeholde et eller flere bilag, som ligeledes skal betragtes som en del af den samlede aftale. De konkrete bilag vil fremgå af bilagsoversigten til slut i licensaftalen.

Hvis licenstager registrerer sig til en gratis prøveperiode på Piiple tjenesten, en afgrænset afprøvning af Piiple tjenesten hos udvalgte brugere eller lignende situation, hvor Piiple løsningen tages i brug, så vil bestemmelserne i denne licensaftale også være gældende.

Accepten er licensaftalen sker ved underskrift af aftalen, hvorved du på vegne af licenstager som selvstændig juridisk enhed og overfor licensudbyder samtidig bekræfter, at du har den nødvendige autoritet til at indgå denne form for licensaftaler på vegne af licenstager og dermed forpligte licenstager som selvstændige juridiske enhed i forhold til bestemmelserne i nærværende aftale.

Hvis du ikke har den nødvendige autoritet og hjemmel til at indgå nærværende aftale eller hvis du ikke kan acceptere licensaftalen i sin helhed, herunder de samlede bilag, så skal du ikke acceptere aftalen og ligeledes ikke benytte hele eller dele af Piiple tjenesten.

Accept af licensaftalen kan ligeledes og med samme bindende virkning ske ved afkrydsning af et afkrydsningsfelt på Piiples websites eller blot ved at tage Piiple tjenesten i brug.

Du må ikke benytte din adgang til Piiple tjenesten til andre formål end håndtering af digitale visitkort på vegne af licenstagers egne brugere. Det er således ikke tilladt at benytte adgangen til Piiple tjenesten for at monitorere tilgængelighed, driftsstabilitet, funktionalitet eller benchmarking m.v.

Licensaftalen er senest opdateret 18. januar 2018, og den træder i kraft mellem licenstager og licensudbyder på tidspunktet for din accept af denne aftale.

1. Definitioner

Med “Piiple tjenesten” menes den samlede løsning, som stilles til rådighed for licenstageren, herunder men ikke begrænset til webadministrationen, app’en til brugernes smartphone og tilhørende services til eksempelvis integration og dataudveksling.

Med “Behandling” menes enhver form for håndtering af oplysninger om licenstager som en juridiske enhed og tilhørende afdelinger samt håndtering af oplysninger om personer, som optræder som brugere med tilknytning til licenstager. Typisk i form af et ansættelsesforhold eller anden professionel tilknytning. Som de vigtigste former for behandling kan nævnes: Indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring, rettelse, kopiering og sletning.

Med “Licensaftale” med nærværende aftale med alle tilhørende bilag jf. bilagsoversigten.

Med “Bruger” menes enhver person, som via Piiple tjenesten og på vegne af licenstager som selvstændig juridisk enhed, oprettes direkte eller indirekte via Piiple tjenesten og dermed har adgang til de services, som stilles til rådighed. Det gælder uanset om brugeren har taget sit digitale visitkort i brug eller ej, uanset om brugeren har downloadet vores app eller ej og uanset om brugeren har accepteret den specifikke brugeraftale, som kræves for at tage Piiple tjenesten og det digitale visitkort i brug.

Med “Brugeraftale” menes de specifikke og særskilte bestemmelser, som gælder for alle brugere, der ønsker at benytte Piiples digitale visitkort via en app på deres smartphone. Alle brugere skal eksplicit godkende brugeraftalen for at få adgang til at benytte deres digitale visitkort.

Med “Digitalt visitkort” menes den samling af kontaktoplysninger om henholdsvis licenstageren og relaterede afdelinger, og kontaktoplysninger om den enkelte bruger, som indgår som oplysninger på det digitale visitkort, som brugeren kan dele med andre fra sin app på smartphonen.

Med “Vi”, “Vores” eller “Os” menes Piiple som licensudbyder og selvstændig juridisk enhed, som nærmere defineret i nærværende licensaftale.

Med “Administrator” menes enhver person hos licenstager eller relaterede afdelinger, som tildeles et individuelt login til Piiples webadministration, og dermed for adgang til forskellige former for behandling af data om licenstager, relaterede afdelinger og tilknyttede brugere.

Med “Webadministration” menes den webløsning, som kan tilgås som administrator fra en webbrowser med et gyldigt brugernavn og kodeord.

2. Gratis prøveperiode

Hvis du opretter dig selv eller opretter dig på vegne af en selvstændig juridisk enhed (fx. som en virksomhed, en kommune, en forening eller lignende), så giver vi mulighed for at tilgå hele eller dele af Piiple tjenesten på prøvebasis og uden beregning.

Den konkrete længde af prøveperioden vil altid fremgå tydeligt af vores websites og den gratis prøveperiode gælder indtil den tidligste af følgende situationer indtræffer: a) udgangen af den gratis prøveperiode, b) startdatoen for din aftaleindgåelse om et abonnement, c) din egen, eksplicitte tilkendegivelse over for os om, at du ønsker at afslutte din gratis prøveperiode.

Yderligere betingelser for den gratis prøveperiode kan fremgå af vores websites og vil også være gældende for nærværende aftale.

Al data, der bliver indtastet eller på anden vis behandlet på Piiple tjenesten som led i den gratis prøveperiode, vil være permanent tabt med mindre du vælger at fortsætte med en abonnementsløsning tilsvarende den løsning, som du prøvede i den gratis prøveperiode, umiddelbart og uden afbrydelse efter prøveperiodens afslutning.

Vi kan ikke garantere overførsel af data eller eventuelle tilpasninger, der er udarbejdet i forbindelse med den gratis prøveperiode, til en abonnementsløsning, der er mindre end den løsning, du prøvede i den gratis prøveperiode (fx. nedgradering fra professional abonnement til gratis abonnement).

Under den gratis prøveperiode stilles Piiple tjenesten til rådighed, som den er på tidspunktet for prøveperiodens forløb. Ingen af de garantier og ansvarsområder, som er dækket af denne licensaftale, kan gøres gældende i en gratis prøveperiode.

3. Licensudbyders ansvar

Levering af indkøbt tjeneste
Vi skal stille Piiple tjenesten tilgængelige for dig i henhold til denne aftale og eventuelle gældende bestemmelser i bilagene til denne aftale.

Vi skal stå til rådighed med support og besvarelse af spørgsmål i relation til den indkøbte tjeneste uden yderligere betaling.

Vi skal indenfor kommercielt rimelige grænser gøre Piiple tjenesten tilgængelig for anvendelse 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, bortset fra planlagt nedetid (som skal varsles elektronisk på forhånd) og enhver utilgængeligt som følge af omstændigheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, brand, terrorhandlinger, strejker, fejl hos internetudbyder eller hostingpartner, angreb på vores servere eller andre force majeure forhold.

Beskyttelse af persondata
Vi vil opretholde administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af de persondata og øvrige data, som I som licenstager indtaster, overfører, kopierer eller på anden vis behandler via Piiple tjenesten, i forhold til disse datas sikkerhed, fortrolighed og integritet som beskrevet i bilagene til denne licensaftale.

Disse sikkerhedsforanstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til, foranstaltninger til at forhindre vores personales adgang til brug, modifikation eller offentliggørelse af licenstagers data med undtagelse af situationer, 1) der er nødvendige for at levere de indkøbte tjenester, 2) der er nødvendige for at forebygge eller adressere service- eller tekniske problemer, 3) der er os påtvunget ved lov eller 4) hvor licenstager udtrykkeligt tillader det skriftligt.

Vilkårene i bilagte databehandleraftalen (DBA) er ligeledes gældende for så vidt angår beskyttelse af persondata.

Beta features
Vi kan af og til gøre beta features tilgængelige for licenstager og licenstagers brugere uden krav om betaling. Det er op til jeres egen beslutning at tage sådanne beta features i brug. Beta features er beregning til evalueringsformål, afprøvninger og ikke til produktion, hvorfor beta features ikke understøttes af vores normale procedurer og kan være underlagt yderligere vilkår.

Beta features betragtes ikke som en del af Piiple tjenesten i henhold til denne aftale, men alle begrænsninger, vores forbehold for rettigheder og licenstagers forpligtelser vedrørende Piiple tjenesten gælder fortsat for beta features.

Vi kan afbryde eller fjerne en beta feature til enhver tid efter eget skøn, og vi er ikke ansvarlige for skade eller skade som følge af eller i forbindelse med brug af en beta service.

4. Brug af Piiple tjenesten

Abonnement
Med mindre det er særskilt aftalt og dokumenteret som bilag til denne licensaftale, så købes adgang til og indhold på Piiple tjenesten på abonnementsbasis. Abonnement for yderligere adgang til Piiple tjenesten kan tilføjes i løbet af en abonnementsperiode til samme pris som den underliggende abonnementsprissætning, beregnet forholdsmæssigt for den del af abonnementsperioden, der er tilbage på det tidspunkt, hvor abonnementerne tilføjes.

Forbrugsgrænser
Visse dele af Piiple tjenesten er underlagt forbrugsgrænser, herunder de grænser, der fremgår af ordrespecifikationen (se bilag). Det vil blandt andet være en grænse for, hvor mange brugere der har adgang til Piiple platformen, og en brugeradgang kan kun overføres til en ny person, hvis den erstatter en tilsvarende brugeradgang, der ikke længere vil bruge Piiple platformen og indholdet. Det vil også være forskellige forbrugsgrænserfor bestemte features på Piiple platformen.

Nogle forbrugsgrænser håndhæves med automatiske spærringer, når den specifikke grænse er nået. Andre forbrugsgrænser håndhæves ikke automatisk og vil blot fremgå af ordreoversigten.

For nogle forbrugsgrænser vil det være muligt at tilkøbe udvidelser og dermed hæve grænsen, mens andre forbrugsgrænser ligger fast.

Hvis licenstager overskrider en kontraktlig forbrugsgrænse, vil vi i samarbejde med licenstager arbejde på at reducere dit forbrug, så det overholder den specifikke forbrugsgrænse. Hvis licenstager, uanset vores bestræbelser, ikke kan eller er i stand til at overholde en kontraktlig forbrugsgrænse, så vil abonnementet på vores anmodning straks blive ændret for at afspejle de nye forbrugsgrænser, herunder også pålagt faktura for overskydende forbrug.

Licenstagers ansvarsområder
Licenstager er ansvarlig for brugernes overholdelse af bestemmelserne i denne aftale og tilhørende bilag.

Licenstager er ansvarlig for nøjagtigheden, kvaliteten og lovligheden af din data, herunder relevante samtykker til at benytte og behandle data på Piiple tjenesten.

Licenstager er ansvarlig for, indenfor kommercielt rimelige grænser, at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af Piiple tjenesten og straks underrette os om sådanne uautoriserede adgange eller brug.

Licenstager er ansvarlig for kun at bruge Piiple tjenesten i overensstemmelse med denne licensaftale og bilag.

Restriktioner
Licenstager må ikke stille Piiple tjenesten til rådighed for andre end brugerne eller benytte Piiple tjenesten til gavn for andre end licenstager selv.

Licenstager må ikke sælge, videresælge, licensere, underlicensere, distribuere, udleje eller lease adgang til Piiple tjenesten eller på anden måde stille indhold og features på Piiple tjenesten til rådighed for andre end licenstager og licenstagers egne brugere.

Licenstager må ikke gemme eller udsende krænkende, ondskabsfuldt eller ellers ulovligt materiale via Piiple tjenesten eller overføre materiale og data til Piiple tjenesten i strid med tredjeparts ret til beskyttelse af materiale og personlige oplysninger.

Licenstager må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til Piiple tjenesten eller indhold eller forsøge at omgå kontraktlige forbrugsgrænser.

Licenstager må ikke bruge Piiple tjenesten på en måde, der overtræder vores politik for acceptabel brug eller krænker vores immaterielle rettigheder.

Licenstager må ikke demontere, omvendt konstruere eller dekompilere features eller indhold på Piiple tjenesten eller få adgang til at opbygge et konkurrencedygtigt produkt eller en tjeneste, bygge et produkt eller en tjeneste ved hjælp af lignende ideer, funktioner, funktioner eller grafik fra platformen.

Enhver brug af Piiple tjenesten i strid med denne licensaftale og tilhørende bilag, som i vores optik truer sikkerheden, integriteten eller tilgængeligheden af ​​Piiple tjenesten, kan resultere i vores øjeblikkelige ophævelse af licensaftalen. Dog vil vi, indenfor kommercielt rimelige grænser, give licenstager meddelelse forinden og en mulighed for at afhjælpe en sådan overtrædelse eller trussel forud for en sådan suspension.

Fjernelse af indhold
Hvis vi bliver informeret om indhold, som licenstager har stillet til rådighed eller modtaget via Piiple tjenesten, der kan krænke gældende lovgivning eller tredjeparts rettigheder, så underretter vi licenstager herom, som straks skal fjerne sådant indhold fra licenstagers systemer.

Hvis vi modtager oplysninger om, at et program eller software uden for Piiple tjenesten, men med adgang til eller integration med Piiple tjenesten, kan krænke vores politik for acceptabel brug og eksternt udveksling af informationer, gældende lovgivning eller tredjeparts rettigheder, kan vi underrette licenstager og i så fald vil licenstager straks sørge for deaktivering af det pågældende program eller software eller sørge for, at løse den potentielle overtrædelse. Hvis licenstager ikke træffer de krævede handlinger i overensstemmelse med ovenstående, kan vi deaktivere licenstagers adgang til hele eller dele af Piiple tjenesten indtil den potentielle overtrædelse er løst.

Scanning af visitkort
Hvis licenstagers brugere benytter vores scanningsfeature, uanset om det foregå i en gratis udgave eller som en del af en betalingstjeneste, så accepterer licenstager:

 • at Piiple giver den fysiske person bag kontaktoplysningerne på det scannede visitkort (herefter benævnt “Det scannede subjekt”) besked om, at licenstagers bruger som navngiven person og licenstagers eventuelle firmanavn har benyttet vores scanningsfeature til at behandle personens kontaktoplysninger,

 • at Piiple oplyser det scannede subjekt om formålet med digitaliseringen og de rettigheder det scannede subjekt har i den forbindelse,

 • at Piiple giver det scannede subjekt mulighed for at se og berettige de kontaktoplysninger, som er blevet digitaliseret,

 • at det scannede subjekt har ret til at får sine kontaktoplysninger slettet, og de dermed også bliver slettet fra visitkortmappen i brugerens app,

 • at hvis det scannede subjekt på et givet tidspunkt vælger at oprette sit eget digitale visitkort via Piiple tjenesten, enten på egne vegne eller accepterer et digitalt visitkort fra en licenstager, så vil de kontaktinformationerne om det scannede subjekt bliver overskrevet,

 • at vi ikke nødvendigvis digitaliserer alle oplysninger fra det scannede subjekts visitkort, men kun følgende informationer i det omfang, at de fremgår af det scannede subjekts visitkort: Fornavn, efternavn(e), titel, mobilnummer, e-mail adresse, virksomhedsnavn, adresse på virksomheden, telefonnummer på virksomheden og virksomhedens website.

 • at vi ikke kan holdes ansvarlige for korrektheden af de digitaliserede oplysninger, herunder men ikke begrænset til, at kontaktoplysningerne er ajourførte, er sandfærdige, er korrekt gengivet i digitaliseringen m.v.

5. Priser og betaling

Abonnement
Licenstager skal betale abonnement, som det er specificeret på ordrespecifikationen, tillagt eventuelle tillæg, opgraderinger eller forøgelse af forbrugsgrænser jf. denne licensaftales bestemmelser.

Eventuelle tillæg, opgraderinger eller forøgelse af forbrugsgrænser til et eksisterende abonnement faktureres forholdsmæssigt for den del af abonnementsperioden, der er tilbage på det tidspunkt, hvor tillægget, opgraderingen eller forøgelsen tilføjes.

Abonnementet er baseret på den indkøbte adgang til Piiple tjenesten, og ikke faktisk forbrug. Forpligtelser til betaling af abonnement kan ikke opsiges og betalt abonnement refunderes ikke. Købte mængder kan ikke reduceres i en indeværende abonnementsperiode.

Fakturering og betaling
Licenstager skal forsyne os med gyldige og opdaterede kreditkortinformationer eller gyldige og fyldestgørende faktureringsoplysninger afhængig af den aftalte betalingsmåde jf. ordrespecifikationen.

Hvis licenstager giver os kreditkortoplysninger, så giver licenstager os tilladelse til at opkræve kreditkortet for alle købte tjenester, der er angivet i ordrespecifikationen for den oprindelige abonnementsperiode og eventuelle abonnementsterminer for fornyelse.

Betalingen sker som standard årligt forud, med mindre anden fakturerings- og betalingsfrekvens fremgår af ordrespecifikationen. Hvis betalingen sker på anden måde end ved kreditkortbetaling, så fakturerer vi licenstager på forhånd jf. betingelserne i ordrespecifikationen.

Med mindre andet er anført i ordrespecifikationen opkræves fakturerede beløb netto 14 dage fra fakturadato. Licenstager er ansvarlig for at levere fuldstændige og nøjagtige fakturerings- og kontaktoplysninger til os og underrette os om eventuelle ændringer af sådanne oplysninger.

Forfaldne betalinger
Hvis et faktureret beløb ikke modtages af os inden forfaldsdatoen, og uden at begrænse vores rettigheder eller retsmidler, tilskrives det skyldige beløb renter til den laveste af enten 1,5% af saldoen pr. måned eller den maksimale sats jf. gældende lovgivning. Udskrivning af rykkere for manglende betaling påføres rykkergebyr på DKK 100 for hver rykker. Ved udskrivning af 2. rykker varsles desuden, at det skyldige beløb inklusive renter og rykkergebyrer uden yderligere varsel vil blive overgivet til retslig inkasso.

Uanset rentetilskrivning kan vi ved forsinket betaling betinge fremtidige abonnementsfornyelser eller bestillinger af betalingsbetingelser med kortere frist end dem, der er angivet i afsnittet omkring “Fakturering og betaling”.

Suspendere adgang
Hvis betalingen for et skyldigt beløb er mere end 30 dage forsinket fra fakturadato, kan vi uden at begrænse vores rettigheder eller retsmidler suspendere adgangen til Piiple tjenesten indtil det skyldige beløb inklusive eventuelle renter og rykkergebyrer er betalt fuldt ud.

Uenighed om betaling
Vi udøver ikke vores rettigheder i henhold til denne aftales bestemmelser om “Forfaldne betalinger” og “Suspendere adgang”, hvis licenstager bestrider de fakturerede eller forfaldne beløb med rimelighed, i god tro og samarbejder konstruktivt om at løse uenigheden.

Skatter
Vores priser og beløb nævnt i denne licensaftale inkluderer ikke skatter, afgifter, pligter eller andre former for offentlige gebyrer af nogen art, herunder for eksempel moms og kildeskat, der kan tilskrives af en hvilken som helst myndighed (kollektivt benævnt “Skatter”).

Licenstager er ansvarlig for at betale alle skatter i forbindelse med dine køb af ydelser i tilknytning til Piiple tjenesten. Hvis vi har den lovpligtige forpligtelse til at betale eller inddrive skatter, som licenstager er ansvarlig for og pligtig til at betale, så fakturerer vi licenstager for beløbet inklusive skatter, med mindre licenstager giver os et gyldigt skattefritagelsescertifikat, der er godkendt af den relevante myndighed.

Fremtidig funktionalitet
Licenstager accepterer, at licenstagers køb af ydelser i relation til Piiple tjenesten ikke er betinget af levering af fremtidige funktionaliteter eller funktioner, eller afhængige af mundtlige eller skriftlige offentlige kommentarer fra os om fremtidige funktionaliteter eller funktioner.

6. Rettigheder og licens

Rettigheder
Alle materielle og immaterielle rettigheder til Piiple tjenesten tilhører licensgiver, og licenstager har ikke andre rettigheder end dem, der udtrykkeligt er givet herunder.

Adgang til og brug af indhold
Licenstager og licenstagers brugere har ret til at få adgang til og bruge gældende indhold på Piiple tjenesten, som er underlagt vilkårene i gældende ordrespecifikation, denne aftale og øvrige bilag.

Licens til at hoste data
Som licenstager giver du os og vores tilknyttede samarbejdspartnere en global, tidsbegrænset licens til at hoste, kopiere, vise og bruge alle data, der er oprettet af eller for licenstager på eller i tilknytning til Piiple tjenesten og som er nødvendige for os for at kunne levere vores services og sikre korrekt drift af Piiple tjenesten.

Med undtagelse af de begrænsede rettigheder, som er nævnt i denne aftale, erhverver vi os intet ejerskab eller ret til licenstagers data.

Tilladelse til at bruge feedback
Som licenstager giver du os og vores tilknyttede samarbejdspartnere en global, evigtvarende, uigenkaldelig, royalityfri licens til at bruge og indarbejde ethvert forslag, anmodning om forbedring, anbefaling, korrektion eller anden tilbagemelding fra licenstager eller licenstagers brugere vedrørende Piiple tjenestens funktionalitet, drift eller tilknyttede services i fremtidige rettelser, udvidelser, ændringer eller tilpasninger af Piiple tjenesten som helhed.

Offentlige myndigheder
Hvis en offentlig myndighed har behov for rettigheder, der ikke er givet i henhold til vilkårene i denne aftale, skal det forhandle med os for at afgøre, om vilkårene for tildeling af sådanne rettigheder er acceptable, og et gensidigt acceptabelt skriftligt tillæg, der specifikt giver disse rettigheder, skal indgå i en hvilken som helst gældende aftale.

7. Fortrolighed

Definition af fortrolige oplysninger
“Fortrolige oplysninger" defineres i denne licensaftale som alle oplysninger, der fremlægges af en part (Den oplysende part) til den anden part (Den modtagende part), enten mundtligt eller skriftligt, der er udpeget som fortroligt eller med rimelighed skal forstås som fortrolige i betragtning af arten af ​​oplysningerne og omstændighederne ved offentliggørelse.

Licenstagers fortrolige information indeholder licenstagers data, herunder brugernes persondata. Vores fortrolige oplysninger omfatter tjenester og indhold. Begge parters fortrolige oplysninger omfatter vilkårene i denne licensaftale, ordrespecifkationen (herunder prissætning) samt forretnings- og markedsføringsplaner, teknologi og tekniske oplysninger, produktplaner, design og forretningsprocesser, der er beskrevet af parterne.

Fortrolige oplysninger indeholder dog ikke oplysninger:

 • som er eller bliver almindeligt kendt for offentligheden uden krænkelse af enhver forpligtelse, der påhviler den oplysende 

 • som den modtagende part var bekendt med forud for offentliggørelsen fra ​​den oplysende part, uden krænkelse af enhver forpligtelse, der påhviler den oplysende 

 • som er modtaget fra en tredjepart uden krænkelse af en forpligtelse, der påhviler den oplysende 

 • eller som er uafhængigt udviklet af den modtagende part.

Fortrolighed i forhold til tredjepart
Den modtagende part vil iagttage samme grad af omhu, som anvendes til at beskytte fortroligheden af ​​sine egne fortrolige oplysninger af samme art, dog ikke mindre end rimeligt omhu, til:

 • ikke at anvende nogen fortrolige oplysninger fra den oplysende part til ethvert formål udenfor omfanget af denne licensaftale,

 • og medmindre andet er tilladt skriftligt af den oplysende part, begrænser adgangen til fortrolige oplysninger fra den oplysende part til sine og dets associeredes medarbejdere, der har brug for denne adgang til formål i overensstemmelse med denne licensaftale og som har indgået fortrolighedsaftaler med modtagelsesparten, der indeholder beskyttelser, der ikke er væsentligt mindre beskyttende af fortrolige oplysninger end dem heri.

Ingen af ​​parterne vil udlevere vilkårene i denne licensaftale eller ordrespecifikation til nogen anden tredjepart end dens associerede parter, juridiske rådgivere og revisorer uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, forudsat at den part, der gør sådanne fortrolige oplysninger tilgængelig for sine associerede parter, juridiske rådgivere eller revisorer, vil forblive ansvarlige for disse associerede parters, juridiske rådgiveres og revisorers overholdelse af bestemmelserne om fortrolighed i denne aftale.

Uanset ovenstående kan vi videregive vilkårene i denne aftale og enhver gældende ordrespecifikation til en underleverandør eller tilknyttet applikationsudbyder i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over for licenstager i henhold til denne licensaftale

Tvungen oplysningspligt
Den modtagende part kan udlevere fortrolige oplysninger fra den oplysende part i det omfang, det er lovmæssigt tvunget til at gøre det, forudsat at den modtagende part giver den oplysende part forudgående meddelelse om den tvungne offentliggørelse (i det omfang, det er lovligt tilladt) og rimelig bistand for den oplysende parts regning, hvis den oplysende part ønsker at bestride offentliggørelsen.

Hvis den modtagende part er tvunget ved lov til at videregive den oplysende parts fortrolige oplysninger, som en del af en civil procedure, som den oplysende part er part i, og den oplysende part ikke bestrider oplysningen, vil den oplysende part refundere den modtagende part for dens rimelige omkostninger ved at indsamle og give sikker adgang til de fortrolige oplysninger.

8. Garantier og ansvarsfraskrivelse

Repræsentation
Hver part erklærer ved tiltrædelse til denne licensaftale, at den på et gyldigt og oplyst grundlag har indgået denne licensaftale og har den retlige beføjelse til at gøre det.

Vores garantier
Vi garanterer under en gældende abonnementsperiode:

 • at denne licensaftale, ordrespecifikationen og øvrige bilag præcist beskriver de gældende administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af licenstagers datas sikkerhed, fortrolighed og integritet,

 • at vi ikke væsentligt vil mindske den samlede sikkerhed for Piiple tjenesten,

 • og at Piiple tjenesten funktionsmæssigt vil fungere i overensstemmelse med gældende dokumentation.

For ethvert brud på en af garantierne herover, er licenstagers eksklusive retsmidler dem, der er beskrevet i afsnittene "Opsigelse" og "Refusion eller Betaling ved opsigelse" herunder.

Forbehold
Bortset fra det, der udtrykkeligt er fastlagt i denne licensaftale, udsteder ingen part nogen form for garanti, uanset om det er udtrykkeligt, implicit, lovligt eller på anden vis. Ligeledes fraskriver hver part sig at gøre alle implicitte garantier - inklusive alle underforståede garantier om salgbarhed, indtjening eller besparelser, Piiple tjenestens egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse - gældende i videst mulige omfang i henhold til gældende lovgivning.

Indhold og beta-features på Piiple tjenesten leveres som den er, uden nogen former for garanti.

Hver part fraskriver sig enhver ansvars- og erstatningsforpligtelse for enhver skade eller ødelæggelse, der er forårsaget af nogen tredjeparts hostingudbyder.

9. Ansvarsbegrænsning

Ansvarsbegrænsning
I intet tilfælde kan det samlede erstatningsansvar for enhver part og dets samarbejdspartnere, som opstår på baggrund af eller som følge af denne licensaftale, overstige det totale beløb, der er betalt af licenstager for de services på Piiple tjenesten, som har givet anledning til erstatningsansvaret, i 12 måneder forud for den første hændelse, som har givet anledning til erstatningsansvaret.

Ovenstående begrænsning vil være gældende uanset om en hændelse er en del af kontrakten eller en anden skadevoldende handling, og uafhængig af ansvarlighedens art, men vil ikke fratage licenstager for betalingsforpligtelser jf. afsnittet “Priser og betaling”.

Udelukkelse af følgeskader og relaterede skader
I intet tilfælde skal nogen part eller dets samarbejdspartnere pådrage sig et erstatningsansvar som følge af eller relateret til denne licensaftale for ethvert tab af omsætning, fortjeneste, goodwill eller indirekte, specielle, hændelige eller følgelige forstyrrelser eller straf påkaldende skader, uanset om handlingen er en del af licensaftalen, på anden vis skadeforvoldende og uafhængig af ansvarlighedens art. Det gælder også selvom en part eller dets samarbejdspartnere er blevet gjort opmærksomme på risikoen eller muligheden for sådanne skader eller hvis en parts eller dets samarbejdspartners afhjælpning fejler i forhold til hensigten.

Ovenstående ansvarsbegrænsning vil ikke gælde i det omfang det ikke er lovligt.

10. Opsigelse

Aftaleperiode
Denne aftale begynder den dato, hvor du på vegne af licenstager accepterer den første gang og fortsætter indtil alle abonnementer i licensaftalen er udløbet eller er blevet behørigt opsagt.

Udløb af abonnementer
Perioden for et abonnement er som angivet i ordrespecifikationen og løber som standard 12 måneder fra datoen for aftaleindgåelsen. Med mindre andet er angivet i ordrespecifikationen, fornyes abonnementer automatisk for yderligere perioder svarende til den udløbne abonnementsperiode eller 12 måneder (alt efter hvad der er kortere), med mindre en af partner giver den anden meddelelse om, at abonnementet ikke skal fornyes mindst 30 dage inden udgangen af den aktuelle abonnementsperiode.

Med mindre andet er udtrykkeligt angivet i den gældende ordrespecifkation, vil fornyelsen af abonnementer ske til vores gældende listepriser på tidspunktet for fornyelsen. Uanset hvad der er gældende, vil enhver fornyelse, hvor abonnementsvolumen er faldet i forhold til den foregående periode, resultere i pristilpasninger til den fremtidige abonnementsvolumen uanset den forudgående pris.

Opsigelse af abonnementer
En part kan opsige denne aftale til udløb af en aktuel abonnementsperiode, hvis opsigelsen fremsendes senest 30 dage inden udgangen af den aktuelle abonnementsperiode.

Refusion
Vi refunderer ikke betalinger for en aktuel abonnementsperiode eller for tjenester, der er indkøbt på Piiple tjenesten, uanset tidspunktet for opsigelsen.

Sletning af data og dataportabilitet
Efter anmodning fra licenstager, som er fremsat inden for 30 dage efter datoen for opsigelsen eller udløbet af denne licensaftale, stiller vi licenstagers data til rådighed for licenstager som struktureret datafil til eksport eller via download. Efter 30 dage har vi ingen forpligtelse til at bevare eller levere licenstagers data, og alle licenstagers data vil derefter blive slettet eller anonymiseret, med mindre det er forbudt ved lov.

Efter en opsigelse
Afsnittene "Priser og betaling", "Rettigheder og licens", "Fortrolighed", "Garantier og ansvarsfraskrivelse", "Ansvarsbegrænsning", "Opsigelse af abonnementer", “Sletning af data og dataportabilitet” samt “Efter opsigelse” overlever enhver opsigelse eller udløb af denne licensaftale.

11. Generelle bestemmelser

Anti-korruption
På vegne af licenstager accepterer du, at du ikke har modtaget eller været tilbudt ulovlig eller ukorrekt bestikkelse, tilbagesendelse, betaling, gave eller værdien af nogen af vores medarbejdere eller samarbejdspartnere i forbindelse med denne aftale. Rimelige gaver og underholdning, der tilbydes i normal forretningssted, overtræder ikke ovenstående begrænsning. Hvis du bliver opmærksom på nogen overtrædelse af ovenstående begrænsning, vil du bruge rimelige bestræbelser for straks at underrette os.

Hele aftalen
Denne aftale er hele aftalen mellem licenstager og os om licenstagers brug af Piiple tjenesten, og erstatter alle tidligere og samtidige aftaler, forslag eller repræsentationer, skriftlige eller mundtlige.

Medmindre andet er fastsat i nærværende licensaftale vil ingen ændring, tilføjelse eller ophævelse af nogen bestemmelse i denne aftale træde i kraft, medmindre det er angivet skriftligt og underskrevet af den part, mod hvem ændringen, tilføjelsen eller ophævelsen skal påberåbes.

Overdragelse
Hver af parterne kan ikke tildele nogen af ​​sine rettigheder eller forpligtelser heri til tredje part, uden at have den anden parts forudgående skriftlige samtykke (som ikke tilbageholdes uberettiget), forudsat at en af ​​parterne kan tildele denne aftale i sin helhed, uden den anden parts samtykke, til sin tilknyttede virksomhed eller i forbindelse med fusion, erhvervelse, virksomhedsomlægning eller salg af alle eller stort set alle dets aktiver.

Uanset ovenstående vil det være gældende, at hvis en part overtages af, sælger de fleste af sine aktiver til eller underkastes en ændring af kontrollen til fordel for en direkte konkurrent af den anden part, kan denne anden part opsige aftalen ved skriftlig meddelelse.

Under overholdelse af ovenstående vil denne aftale være bindende og træde til fordel for for parterne, deres respektive efterfølgere og tilladte tildelinger.

Parternes forhold
Parterne er uafhængige enheder. Denne aftale skaber ikke partnerskab, franchise, joint venture, agentur eller ansættelsesforhold mellem parterne.

Tredjepartsmodtagere
Der er ingen tredjepartsmodtagere i henhold til denne licensaftale.